MGB NIEUWS


4 stappen toezicht stoffen*

Stap 1 Registreer de stoffen en ken de gevaren

Hints:

·                 welke stoffen worden gebruikt (in het bedrijf)?

·                 welke stoffen ontstaan er (tijdens de werkzaamheden)?

·                 zijn alle stoffen geregistreerd (in een begrijpelijk overzicht)?

·                 is dit overzicht actueel?

·                 aan welke stoffen wordt het personeel blootgesteld?

·                 wat is de grenswaarde (van elke stof)?

 

Stap 2 Beoordeel de risico's

Hints:

·                 maak een rangschikking:

-          hoe gevaarlijk is de stof?

-          is de stof kankerverwekkend?

-          hoe vaak wordt het personeel aan de stof blootgesteld?

-          hoe groot is het risico van de blootstelling?

-          zorgen maatregelen voor een risicomindering?

-          welke stof is het meest risicovol? welke stof is het minst risicovol?

·                 worden er grenswaarden overschreden?

·                 moeten er direct maatregelen genomen worden?

 

Stap 3 Worden de juiste maatregelen genomen?

Hints:

·                 moeten er maatregelen getroffen worden?

·                 welke maatregelen?

·                 zijn er goede voorbeelden (veilig werkwijzen)?

·                 hoe kan het bedrijf ze toepassen?

·                 is er een plan van aanpak?

·                 zijn de risico's zoveel mogelijk bij de bron aangepakt?

·                 kunnen gevaarlijke stoffen vervangen worden (door minder gevaarlijke stoffen)?

 

Stap 4 Borging aanpak gevaarlijke stoffen

Hints:

·                 check het bestaande Arbobeleid:

-          zijn gevaarlijke stoffen hierin opgenomen?

-          is de RI&E actueel?

-          is het plan van aanpak actueel?

-          zijn er werkprocedures?

-          worden ongevallen en incidenten geregistreerd?

-          krijgt het personeel voldoende informatie?

-          is er een gezondheidskundig onderzoek mogelijk?

-          is er aandacht voor beroepsziekten?

-          is er een noodplan?

 

* Gevaarlijke stoffen volgens artikel 4.1 van het Arbobesluit: stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren. Kortom, niet alleen de stoffen met een gevarensymbool, maar ook vloeibare stikstof en heet water!

 

Datum: 24-08-2011
Bron: Arbeidsinspectie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Meer info: Rijksoverheid Ministerie van SZWwwwop deze site